Algemene voorwaarden Amaril Mediation & Advies 2018

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1, Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: Amaril Mediation en Advies, Gevestigd Coudorp 22, 4455VN Nieuwdorp.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder nummer 59241039.

Opdrachtgever(s): De natuurlijke personen dan wel rechtspersonen, vertegenwoordigd door één of meerdere personen die aan Amaril Mediation en Advies de Opdracht heeft gegeven enige zaak of dienst te leveren.

Opdracht(en):  Alle opdrachten van welke aard en onder welke benaming dan ook die Opdrachtnemer op basis van een Overeenkomst met de Opdrachtgever verricht of dient te verrichten.

Voorwaarden:  deze Algemene Voorwaarden

Offerte:  een schriftelijke en gedetailleerde aanbieding van Opdrachtnemer voor het verrichten van één of meer diensten.

 

Artikel 2, Toepasselijkheid

2.1  Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, aanbiedingen en Overeenkomsten van Opdrachtnemer, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken.

 • Voor alle diensten van Amaril Mediation en advies geldt dat deze inspanningsverbintenissen betreffen, wat inhoudt dat Amaril Mediation en Advies voor deze diensten geen resultaat kan garanderen.
 • De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij in de Overeenkomst nadrukkelijk anders bepaald.
 • In geval van tegenstijdigheid van het bepaalde in deze Voorwaarden en de Overeenkomst prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst.

 

 

Artikel 3, Totstandkoming en duur van de Overeenkomst

 • Alle aanbiedingen en Offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld en hebben een geldigheid van maximaal 4 weken.
 • Bij wijzigingen in de Offerte en/of toezeggingen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, zal een nieuwe schriftelijke Offerte opgesteld worden, waarbij de vorige Offerte komt te vervallen.
 • Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor Offertes zonder opgaaf van redenen in te trekken.
 • Uitsluitend na schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer door middel van een rechtsgeldig ondertekende Overeenkomst, komt een Opdracht tot stand.
 • Indien een Overeenkomst wordt gesloten met twee of meer Opdrachtgevers, zijn deze hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen, voortvloeiende uit de Overeenkomst.
 • De Opdracht wordt uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever(s). Derden kunnen geen rechten ontlenen aan verrichtte werkzaamheden.

 

Artikel 4, Uitvoering van de Overeenkomst

 • Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed mediator/adviseur uitvoeren
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst zich hier niet tegen verzet, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Opdrachtnemer zal dit in overleg met de Opdrachtgever doen.
 • De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft zij het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 5, Kosten

5.1  Opdrachten worden overeengekomen op basis van vooraf overeengekomen tarieven vermeerderd met BTW.

5.2  Het honorarium wordt berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het uurtarief genoemd in Offerte.  Voor de eerste 30 minuten kennismaking  worden geen kosten in rekening gebracht.

5.3  Indien voor een Opdracht  in plaats van uurtarief een totaalprijs wordt overeengekomen, worden de werkzaamheden behorend bij de totaalprijs vooraf met Opdrachtgever afgestemd.
( de totaalprijs impliceert de afkoop van meer dan wel minder gewerkte uren. )

5.4  Beëindiging van de opdracht door Opdrachtgever laat de geheimhoudings- en betalingsverplichtingen van de partijen onverlet.

5.5  Kosten voor diensten van derden, zoals advocaaatkosten en rechtbankkosten ( griffierecht) worden aanvullend in rekening gebracht.

 • Er kunnen geen rechten worden ontleend aan Offertes en Overeenkomsten voor toekomstige Overeenkomsten.

 

Artikel 6, Beëindiging van de Overeenkomst

 • Opdrachtnemer en Opdrachtgever kunnen te allen tijde de Overeenkomst van Opdracht schriftelijk opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.
 • Opzegging dient schriftelijk te geschieden en zal niet leiden tot aansprakelijkheid voor eventuele schade die de wederpartij daardoor lijdt.
 • De Overeenkomst eindigt van rechtswege en met onmiddellijke ingang op het moment van overlijden van de Opdrachtgever.
 • Het einde van de Overeenkomst laat onverlet de verplichting het loon over de verrichtte werkzaamheden te betalen, en de door Opdrachtnemer derden/gemaakte kosten te vergoeden.

Op het moment van opzegging van de Overeenkomst worden alle bedragen die door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd zijn direct opeisbaar.

 

Artikel 7, Betaling

7.1  Facturering zal plaatsvinden op maandelijkse basis. Opdrachtnemer zal aan Opdrachtgever schriftelijk factureren. Alle betalingen aan Opdrachtnemer dienen op de hierna genoemde wijze en onder hierna genoemde voorwaarden plaats te vinden.

7.2 Indien sprake is van Opdrachten op basis van totaalprijs wordt na aanvaarding50% van de totaalprijs gefactureerd. De resterende 50% wordt gefactureerd na afronding van de Opdracht

7.3 Opdrachtgever zal zorg dragen voor betaling van de factuur van Opdrachtnemer binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur die Opdrachtnemer aan Opdrachtgever heeft verzonden.

7.4  Bij niet betaling binnen de gestelde termijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling noodzakelijk is en is de wettelijke rente verschuldigd. Incasso kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

7.5  Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor tussentijdse facturen te zenden aan Opdrachtgever. Opdrachtnemer kan te allen tijde vooruitbetaling en zekerheid voor de betaling verlangen van Opdrachtgever.

7.5  Indien Opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd haar werkzaamheden voor Opdrachtgever direct op te schorten, zonder  opdrachtnemer daarbij aansprakelijk is voor enige schade die daardoor onstaat of kan ontstaan.

 • Indien Opdrachtnemer door overmacht of een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming wordt verhinderd verplichtingen, voortkomend uit de Overeenkomst, uit te voeren, heeft Opdrachtnemer het recht zonder rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te verklaren of deze, in overleg met Opdrachtgever, over te dragen aan een derde.
 • Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade van Opdrachtgever en/of (haar) derden als gevolg van de opschorting of ontbinding.

 

Artikel 8, Geheimhouding en Persoonsgegevensgegevens

 • Amaril Medaition en Advies zal na beeindiging van de opdracht alle relevante stukken inclusief de relevante persoonsgegevens bewaren volgens wettelijke bepalingen en haar privacy statement . Na genoemde termijnen houdt Amaril  Medaition en Advies zich het recht om dossier en stukken te vernietigen.
 • Ten aanzien van alle persoonsgegevens en ten aanzien van alle overige data, gegevens en informatie die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komen, geldt een geheimhoudingsplicht.

 

Artikel 9, Klanttevredenheid en klachten

9.1  Amaril Mediation en Advies streeft naar best mogelijke dienst verlening en een hoge tevredenheid van haar opdrachtgever.  Bent u niet tevreden dan wordt u verzocht dat direct kenbaar te maken aan Amaril Mediation en advies. In onderling overleg wordt gezocht naar een passende oplossing.

 

Artikel 10, Aansprakelijkheid

 • De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade
 • In alle gevallen, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer telkens beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden waarin de schade is ontstaan in rekening is gebracht door de Opdrachtnemer.
 • De Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht enige tekortkomen te repareren en, indien en voor zover mogelijk, enige schade van de Opdrachtgever ongedaan te maken, waarbij de Opdrachtgever alle mogelijke medewerking zal verlenen.
 • Indien enige schade kan worden verhaald op enige derde(n), enige andere verzekering van Opdrachtgever of enige derde(n), dan zal/zullen eerst die derde(n), dan wel die verzekering worden aangesproken alvorens de Opdrachtnemer wordt aangesproken. Enige vergoeding van schade door (een) derde(n) zal altijd in mindering worden gebracht op de eventuele aansprakelijkheid voor die schade van de Opdrachtnemer.
 • Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden die Opdrachtnemer voor Opdrachtgever verricht, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de Opdrachtnemer.

 

Geschillen en toepasselijk recht

 

 • Ingeval van geschillen, betrekking hebbende op de door partijen ondertekende Overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation.
 • Zolang de mediation niet is beëindigd, zal geen der partijen het geschil aan de rechter voorleggen, tenzij uitsluitend ter bewaring van rechten.
 • Partijen wonen de eerste mediationbijeenkomst gezamenlijk bij. Daarna zijn partijen vrij de mediation op ieder gewenst moment te beëindigen. De mediation vangt aan op het moment dat partijen de eerste gezamenlijke mediationbijeenkomst bijwonen.
 • Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter te Middelburg of de relevante klachtencommissie waarbij de Opdrachtnemer is aangesloten.
 • Op elke Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever inclusief deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 

Afzeggen van afspraken

 • De Opdrachtgever dient een afspraak minimaal 24 uur van te voren af te zeggen.
 • Indien korter dan 24 uur voor een afspraak wordt afgezegd dan kan de Opdrachtnemer de volledige voor die afspraak gereserveerde tijdsduur in rekening brengen.
 • Afspraken dienen door de Opdrachtgever zelf te worden afgezegd. Afzegging vindt plaats door middel van direct contact of per telefoon. Afzeggingen kunnen ook via voicemail worden ingesproken op telefoonnummer: 06-51816843 onder vermelding van dag en tijdstip.

 

Slotbepalingen

 

 • Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 juni 2018
 • Indien één of meer bepalingen van de Voorwaarden of de Overeenkomst nietig blijken te zijn of door de rechter vernietigd worden, behouden de overige bepalingen hun rechtskracht. Partijen zullen over de nietige of vernietigde bepalingen overleg voeren teneinde een vervangende regeling te treffen.
 • Deze Algemene Voorwaarden liggen bij Opdrachtnemer op kantoor ter inzage. Gedrukte en/of digitale exemplaren van deze Algemene Voorwaarden zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.